Mobilități Erasmus de Studiu

MOBILITĂȚI ERASMUS DE STUDIU APRILIE 2024
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

Mobilități Erasmus de Studiu (selecție APRILIE 2024)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru anul universitar 2024-2025. Studenții pot beneficia de mobilități cu o durată de minim 3 lunI și maxim 12 luni (semestrul I, semestrul II sau întregul an universitar).

CALENDAR CONCURS

Depunerea dosarelor de înscriere: până pe 18 aprilie 2024, ora 23.59, folosind linkul https://forms.gle/BuEcBzA997e7s6jn9
Verificarea eligibilității și programarea interviurilor: 19 aprilie 2024 (candidații vor primi programarea interviurilor pe email);
Desfășurare interviuri: 22 aprilie 2024, online, prin platformă de videoconferințe;
Comunicarea rezultatelor selecției: 23-24 aprilie 2024 (pe email către candidați);
Confirmarea locului : 24-26 aprilie 2024 (pe email, la erasmus@politice.ro).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibili:

 • Studenții înmatriculați în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II, III licență și anul I master, învățământ la zi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus; Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie înmatriculați la unul dintre masteratele FSP, în anul academic 2024-2025. Pot participa la selecţie studenţi din alte facultăţi din cadrul SNSPA, cu condiţia să fie înmatriculați la unul dintre masteratele FSP, în anul academic 2024-2025.
 • Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților (de studiu sau plasament, cu sau fără finanțare) nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat).

PARTICIPAREA LA CONCURS

Participarea la concurs constă în depunerea unui dosar de înscriere folosind formularul disponibil online la https://forms.gle/BuEcBzA997e7s6jn9 și susținerea unui interviu.

Lista universităților partenere (CLICK pentru descărcare Lista Universităților partenere)

DOSARUL DE INSCRIERE

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere va fi trimis prin completarea formularului disponibil la adresa https://forms.gle/BuEcBzA997e7s6jn9 și va cuprinde OBLIGATORIU anexate următoarele documente, în format pdf:

 1. Cerere de înscriere (descarcă de aici)
 2. Adeverință de student și situația școlară
 3. Carte de identitate
 4. Curriculum Vitae
 5. Scrisoare de motivație semnată de candidat

Detalii:

 1. Cerere de înscriere semnată, cu evidenţierea a maxim 3 opţiuni de mobilitate (universitatea, domeniul de studiu și semestrul pentru care candidați); Aveţi dreptul de a include în cerere opţiunea 2 și 3, în caz că nu sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de îndeplinirea criteriilor de evaluare; DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE
 2. Pentru studenți: adeverinţă de student de la secretariat și situația școlară din ultimul semestru universitar; se obține online de la secretariat@politice.ro;
 3. Copie a cărții de identitate; Pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: copie a permisului de şedere;
 4. Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 5. Scrisoare de motivație de 1 pagină, semnată, redactată în limba engleză sau în limba universității-gazdă, care să detalieze obiectivele academice concrete / programul de studiu vizat de candidat în mobilitate și rezultatele așteptate. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie cunoașterea limbii franceze, respectiv germane (nivel minim B1) și redactarea scrisorii de motivație în limba respectivă, dacă în documentul Lista universităților partenere nu există altă cerință lingvistică. Scrisoarea de motivație se redactează doar pentru prima universitate pentru care optați, în limba corespunzătoare;
 6. Atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă sau a limbii engleze (atestatul poate fi emis de un centru de testare lingvistică). Dacă studentul nu deține un atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă, cunoștințele lingvistice vor fi testate în timpul interviului.

Dosarele vor fi depuse în format electronic prin formularul de înscriere disponbil la adresa https://forms.gle/BuEcBzA997e7s6jn9. ATENȚIE! Documentele enumerate mai sus vor fi anexate la formular în format pdf (fiecare document va constitui un singur fișier). Nu sunt acceptate documente în formate foto (ex. jpg), nici documente trimise sub forma mai multor fișiere. Formularul nu permite revizuirea răspunsurilor după ce a fost transmis.

Dosarele care nu respectă integral cerințele enunțate mai sus vor fi respinse administrativ (vor fi declarate neeligibile).

INTERVIUL

Interviul se va desfășura prin platformă de videoconferințe. Interviul va trata prima opțiune din dosarul de concurs. În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de următoarele 5 criterii:

 • performanțele academice și profesionale în domeniul de pregătire;
 • calitatea motivației alegerii stagiului;
 • cunoașterea limbii de studiu;
 • cunoașterea programului academic al universității partenere și relevanța acestuia pentru cariera vizată de candidat;
 • (daca e cazul) performanțele și gestionarea stagiilor de mobilitate de studiu anterioare.

COMUNICAREA REZULTATELOR ȘI CONFIRMAREA LOCULUI:

Rezultatele vor fi comunicate pe email candidaților. Candidații trebuie să confirme ocuparea locului pentru care au fost selectați, pe email la erasmus@politice.ro. Neconfirmarea locului în termenul stabilit atrage după sine pierderea acestuia.

FINANȚAREA MOBILITĂȚII

Valoarea grantului ERASMUS+ pentru studiu este de:

 • 674 euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania Suedia.
 • 606 euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Slovenia, Slovacia, Serbia, Turcia, Ungaria.
 • + 250 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada mobilității Erasmus+) – grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile.

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată co-finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine (bursă de studiu, bursă socială etc). Grantul Erasmus+ pentru studiu se alocă în două tranșe: 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate).

Studenții pot opta pentru a primi finanțare în cazul în care utilizează mijloace de transport din categoria „green travel” (autobuz, tren, mașină personală în regim de carpooling) pentru efectuarea deplasării. În această situație, participanții vor primi o singură contribuție de 50 EUR ca sumă suplimentară („top-up”) pentru sprijinul individual și, dacă este cazul, până la maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport necesare efectuării călătoriei dus-întors.

Studenţii cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității sunt rugați să se adreseze biroului Erasmus.

CONTACT ERASMUS+

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la adresa erasmus@politice.ro (persoană de contact: Monica Stroe).

Biroul Erasmus+ FSP: Prof. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro, dna. Janina Mitru (erasmus@politice.ro).;

Biroul Erasmus+ SNSPA: Conf. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu;

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/;

Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus