Masteratul de Studii Rome

Programul de studii post-universitare de masterat Studii Rome este destinat tuturor absolvenților de învățămînt superior interesați de problematica politicilor publice referitoare la grupurile vulnerabile, în special a comunităților rome.

În ciuda programelor şi proiectelor destinate populaţiilor rome, “problema romă” nu s-a diminuat ci este într-o continuă amplificare. Rezultatele modeste – sau chiar eşecurile – obţinute de către aceste proiecte se datorează, în mare măsură, unei expertize reduse asupra contextelor şi particularităţilor reale ale diferitelor categorii de romi. Pentru România, care ocupă o poziţie centrală din acest punct de vedere, dezvoltarea unor astfel de competenţe reale şi eficiente devine o prioritate educaţională.

Misiunea principală a masteratului este una aplicativă, urmărind formarea și perfecționarea experților în domeniul politicilor publice de incluziune socială, cu accent asupra cunoașterii și gestionării problemelor cu care se confruntă în prezent comunitățile de romi.

Obiectivele principale le programului de masterat vizează:

  • Formarea de generații noi de masteranzi cu abilități practice și gândire critică asupra intervenției și politicilor legate de populația roma;
  • Încurajarea studenților și studentelor din medii defavorizate pentru a își continua studiile de masterat;
  • Facilitarea accesului angajaților și angajatelor din administrația publică locală la un program masteral la distanță (ID) şi ridicarea pe această cale a competenţelor şi eficienţei consilierilor pe probleme roma din administraţia locală;

Obiectivele specifice ale acestui masterat vizează:

  • Cunoșterea mecanismelor economice, sociale și politice ale excluziunii și integrării grupurilor defavorizate;
  • Mai buna cunoaștere a istoriei și culturii rome;
  • Dezvoltarea capacităților de analiză și evaluare a problematicii grupurilor defavorizate, în general, și a comunităților de romi, în special;
  • Dezvoltarea capacităților de elaborare a politicilor sectoriale pentru grupurile defavorizate, în principal comunitățile de romi;
  • Dezvoltarea capacităților de management a proiectelor în domeniul de interes;
  • Promovarea valorilor multiculturalismului și ale egalității de șanse.

Din oferta de cursuri a acestui program de masterat:  Politici publice pentru romi, Zona de locuire defavorizată. Justiție socială, incluziune și excluziune, Imagologia europeană a Țiganului, Politici sectoriale: sănătate și educație, Managamentul administrației locale, Politici sectoriale: sănătate și educație, Economie socială și dezvoltare comunitară, Romii în post-socialism. Mișcări sociale și politice, Intersecționalitate gen, clasă și etnie, Istoria și etnografia romilor, Antropologie politică și etnicitate