Mobilități de plasament

In urma celui mai recent termen de depunere a dosarelor, cele 10 locuri disponibile pentru selectia de mobilitati de plasament pentru anul universitar 2016-2017 au fost ocupate integral.

Situatie dosare selectie mobilitati de plasament 

****************************************************************

Situatie dosare selectie mobilitati de plasament 05 februarie 2017

ANUNT IMPORTANT (6 februarie 2017)
In urma sesiunii din luna februarie 2017 a apelului de concurs au ramas neocupate 2 locuri. Termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea ultimelor 2 locuri se prelungeste pana pe 31 martie 2017. Rezultatele selectiei vor fi anuntate pana pe 6 aprilie.

Daca anterior datei de 31 martie vor fi inregistrate 2 dosare declarate eligibile, selectia va fi declarata finalizata iar rezultatele ei vor fi publicate pe site pe pagina concursului. Conditiile de concurs se pastreaza.

************************************

Situatie dosare selectie mobilitati de plasament 15 noiembrie 2016

ANUNT IMPORTANT (17 Noiembrie 2016)
In urma sesiunii din luna Noiembrie 2016 a apelului de concurs au ramas neocupate 4 locuri. Termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea ultimelor 4 locuri se prelungeste pana pe 1 februarie 2017. Rezultatele selectiei vor fi anuntate pana pe 6 februarie.

Daca anterior datei de 1 februarie vor fi inregistrate 4 dosare declarate eligibile, selectia va fi declarata finalizata iar rezultatele ei vor fi publicate pe site pe pagina concursului. Conditiile de concurs se pastreaza.

************************************

Mobilități Erasmus de Plasament (Selecție pentru anul universitar 2016-2017)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de plasament pentru anul universitar 2016-2017.

Numărul de locuri disponibile: 10.

Durata mobilității: 2 luni.

CALENDAR CONCURS

Sesiune de informare cu privire la mobilitățile de studiu: 24 octombrie 16.00, biroul 703

Depunerea dosarelor: până pe 15 noiembrie 2016 (la Secretariatul FSP).

Comunicarea situația ocupării locurilor scoase la concurs: 18 noiembrie. NOTĂ: Dacă locurile nu au fost ocupate, termenul va fi prelungit.

Desfășurarea mobilității: 1 decembrie 2016- 30 septembrie 2017 (2 luni în acest interval).

 

 1. Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II licență și anul I master, învățământ la zi;
 • Studenții în ani terminali (anul III de licență și anul II de master), cu condiția ca mobilitatea să aibă loc după absolvirea ciclului de învățământ (susținerea licenței sau a dizertației) și să se finalizeze în termen de un an de la absolvire;
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, cu condiția să efectueze mobilitatea în cadrul duratei oficiale de 3 ani a studiilor doctorale.
 • Absolvenții Facultății de Științe Politice și ai Școlii Doctorale a SNSPA (domeniile Științe Politice și Sociologie), cu condiția ca mobilitatea să se finalizeze în termen de un an de la absolvire;

Același student poate beneficia de granturi Erasmus+ pentru a studia sau pentru a efectua practică în altă țară până la un maximum de 12 luni per ciclu de studii.

 1. Când se pot desfășura plasamentele?

Mobilitățile de plasament pot avea loc în intervalul 1 decembrie 2016- 30 septembrie 2017 (2 luni în acest interval).

 1. Unde se pot desfășura plasamentele?

Studentul este responsabil de identificarea și contactarea instituției-gazdă în vederea încheierii unui acord interinstituțional. Modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al FSP. Adițional acordului, studentul trebuie să includă la dosarul de concurs o scrisoare de invitație nominală de la instituția-gazdă vizată.

Organizația gazdă poate fi: orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE.

IMPORTANT!
Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților: instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate; organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Lista Completă a organizațiilor neeligibile


 1. Procedura de selecţie

Procedura de selecţie constă în evaluarea dosarului de înscriere al candidaților, care poate fi depus până pe data de 15 noiembrie. Dosarele vor fi depuse la secretariatul FSP, cu completarea unei liste de depunere. Situația ocupării locurilor scoase la concurs va fi comunicată la avizierul facultății pe data de 18 noiembrie. Dacă locurile nu au fost ocupate, termenul va fi prelungit, iar detaliile prelungirii vor fi comunicate la avizier și pe site-ul facultății. Dosarele vor fi examinate de comisia de selecție în ordinea primirii iar granturile de mobilitate vor fi alocate până la epuizarea locurilor disponibile.

Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la concurs; (DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)
 • Adeverinţă de la secretariat care să precizeze media ultimului semestru încheiat; Pentru doctoranzi, o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă);
 • Acord interinstituțional semnat de instituția-gazdă (modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al FSP, monica.stroe@politice.ro );
 • Invitație nominală din partea instituției-gazdă;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de 1 pagină – redactată în limba în care va avea loc mobilitatea;
 • Declarație pe propria răspundere că studentul deține surse suplimentare de finanțare;
 • (opțional) Certificat care atestă cunoașterea limbii în care va avea loc mobilitatea – constituie un avantaj.

Evaluarea candidaturilor

Dosarele incomplete (care nu conțin documentele și informațiile cerute mai sus) vor fi declarate respinse. Dosarele complete vor fi evaluați în funcție de calitatea CV-ului, motivația alegerii stagiului Erasmus, familiarizarea cu limba în care va avea loc mobilitatea. Pentru candidați de nivel egal, departajarea se va face în funcție de media ultimului semestru încheiat.

 

Rezultatele selecției vor fi afișate la avizierul de la secretariat și comunicate pe email candidaților în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea primirii dosarelor.


 1. Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru mobilități de plasament este de:

 • 700 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;
 • 650 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară.

 1. Contractul de plasament (Learning Agreement for Traineeships)

Programul de plasament ales şi convenit de cele două părţi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităţii. Modificările Training Agreement-ului trebuie aprobate de către coordonatorul ERASMUS de la facultate si se menţionează în spaţiul special prevăzut in acest document.

La sfârşitul perioadei de plasament, institutia parteneră trebuie să confirme, prin semnătură, în spaţiul special alocat în Training Agreement, îndeplinirea programului de plasament.


 1. Obligaţii/Acte necesare la întoarcere

Instituția parteneră trebuie să elibereze studentului un certificat care sa ateste perioada de plasament. Nerespectarea integrală a perioadei de plasament specificată în certificatul/atestatul de la instituția parteneră atrage după sine restituirea integrală a grantului primit. Excepţie o fac cazurile speciale, de forță majoră (de exemplu, cazurile medicale) care sunt supuse atenţiei Biroului pentru Programe Comunitare al SNSPA și facultății, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Toate documentele medicale trebuie depuse în original. Dacă cererea studentului este aprobată de aceste două foruri de decizie se impune restituirea numai a părţii din ajutorul financiar corespunzătoare numărului de zile/luni neefectuate.

-- -- -- --

Contact Erasmus+

Coordonator Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com.

Coordonator Erasmus+ FSP - asistent: Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro

Coordonator instituțional SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus