Mobilități de plasament

Facultatea de Științe Politice organizează o a doua sesiune de selecție pentru mobilități de plasament pentru anul universitar 2017-2018 (cu efectuare începând din luna iunie 2018).

Numărul de locuri disponibile: 8.

Durata mobilității: 2 luni.

 

CALENDAR CONCURS (selecția mai 2018):

Sesiune de informare cu privire la mobilitățile de studiu: 23 aprilie ora 10.00, sala 710

Depunerea dosarelor: 3 mai, 10.00-17.00, biroul 703

Desfășurare interviu: 3 mai, 17.00, biroul 703.

Comunicarea rezultatelor: 7 mai (pe mail candidaților înscriși). NOTĂ: Dacă locurile nu au fost ocupate, va fi stabilit un nou termen de concurs pentru locurile rămase neocupate.

Desfășurarea mobilității: 25 iunie 2018 (sfârșitul sesiunii de examene) - 30 septembrie 2018 (2 luni în acest interval). Studenții care devin absolvenți în luna iulie 2018 pot efectua mobilitatea pe parcursul a 12 luni de la data absolvirii (2 luni în acest interval).

 

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la adresa monica.stroe@politice.ro .

 

Mobilități Erasmus de Plasament (Selecție pentru anul universitar 2017-2018)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de plasament pentru anul universitar 2017-2018 (cu efectuare începând din luna iunie 2018).

 

Numărul de locuri disponibile: 10.

Durata mobilității: 2 luni.

 

CALENDAR CONCURS

Sesiune de informare cu privire la mobilitățile de plasament: 5 martie ora 14.00, sala 710.

Depunerea dosarelor: 23 martie 15.00-17.00 și 26 martie 10.00-12.00, biroul 703

Desfășurare interviu: 28 martie 13.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).

Comunicarea rezultatelor: 2 aprilie 2018 NOTĂ: Dacă locurile nu au fost ocupate, va fi stabilit un nou termen de concurs pentru locurile rămase neocupate.

Desfășurarea mobilității: 25 iunie 2018 (sfârșitul sesiunii de examene) - 30 septembrie 2018 (2 luni în acest interval). Studenții care devin absolvenți în luna iulie 2018 pot efectua mobilitatea pe parcursul a 12 luni de la data absolvirii (2 luni în acest interval).

 

 1. Criterii de eligibilitate

 

Sunt eligibili:

 • Studenții înmatriculați în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II licență și anul I master, învățământ la zi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus;
 • Studenții în ani terminali (anul III de licență și anul II de master), cu condiția ca mobilitatea să aibă loc după absolvirea ciclului de învățământ (susținerea licenței sau a dizertației) și să se finalizeze în termen de un an de la absolvire;
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Profesorul coordonator trebuie să fie cadru didactic titular în cadrul Facultății de Științe Politice (doctoranzii al căror coordonator este cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Relații Internaționale sunt rugați să se adreseze coordonatorului Erasmus DRI).
 • Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților (de studiu sau plasament, cu sau fără finanțare) nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat).

 

2. Criterii de performanță academică

 • Studenții trebuie să fie integraliști în momentul înscrierii la concurs, cu media pe ultimul semestru universitar cel puțin 8,00.
 • Doctoranzii trebuie să fie la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand (susținerea referatelor, participarea la conferințe etc) și să se afle în cadrul duratei oficiale de 3 ani a studiilor doctorale (nu în prelungire).

 

3. Criterii de selecție

 • Dosarele incomplete (care nu conțin documentele și informațiile cerute mai jos) vor fi declarate respinse. Dosarele complete vor fi evaluate în funcție de
 • calitatea CV-ului,
 • motivația alegerii stagiului Erasmus
 • legătura dintre programul de stagiu al organizației-gazdă și profilul profesional al candidatului,
 • cunoașterea limbii de lucru,
 • performanțele anterioare legate de alte mobilități Erasmus pentru care candidatul a fost selectat. În cazul în care numărul candidaților depășește numărul locurilor, pentru candidați de nivel egal se va folosi pentru departajare media ultimului semestru încheiat.

 

4. Participarea la concurs

Participarea la concurs constă în identificarea unei organizații-gazdă și obținerea acceptului acesteia, depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

 

Identificarea unei organizații-gazdă

Studentul este responsabil de identificarea și contactarea unei organizații-gazdă. Organizația-gazdă poate fi: orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE.

IMPORTANT!
Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților: instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate; organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Lista Completă a organizațiilor neeligibile

 

Dosarul de înscriere

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Pentru studenți: adeverinţă de la secretariat care să ateste că studentul este integralist şi să precizeze media ultimului an universitar; Pentru doctoranzi: o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare (bursă, taxă etc) plus acordul scris al conducătorului științific pentru efectuarea mobilității; Pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: copie a permisului de şedere;
 • Acord interinstituțional semnat de organizația-gazdă identificată de student (modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al FSP, monica.stroe@politice.ro);
 • Scrisoare de invitație nominală din partea instituției-gazdă;
 • Scrisoare de motivație de 1 pagină – redactată în limba în care va avea loc mobilitatea;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Declarație pe propria răspundere că studentul deține surse suplimentare de finanțare;
 • (opțional) Alte documente care pot susține candidatura candidatului (e.g. atestate lingvistice).

Dosarul se va depune pe data de 23 martie 15.00-17.00; 26 martie 10.00-12.00, biroul 703 (Lect. Monica Stroe).

 

Interviul

Interviul se va desfășura pe data de 28 martie ora 13.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).

 

Comunicarea rezultatelor

Rezultatele vor fi afișate la avizierul de la secretariat și comunicate pe email candidaților în termen de trei zile lucrătoare de la data interviului. În termen de maxim o săptămână de la data comunicării rezultatelor, candidații trebuie să confirme pe email ocuparea locului pentru care au fost selectați. Dacă locurile nu au fost ocupate se va organiza o nouă sesiune de concurs, ale cărei detalii vor fi comunicate la avizier și pe site-ul facultății.


5. Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru mobilități de plasament este de:

 • 700 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;
 • 650 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Grantul ERASMUS nu acoperă cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară.

 

6. Contractul de plasament (Learning Agreement for Traineeships)

Programul de plasament ales şi convenit de cele două părţi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităţii. Modificările Training Agreement-ului trebuie aprobate de către coordonatorul ERASMUS de la facultate si se menţionează în spaţiul special prevăzut in acest document.

La sfârşitul perioadei de plasament, institutia parteneră trebuie să confirme, prin semnătură, în spaţiul special alocat în Training Agreement, îndeplinirea programului de plasament.


7. Obligaţii/Acte necesare la întoarcere

Instituția parteneră trebuie să elibereze studentului un certificat care sa ateste perioada de plasament. Nerespectarea integrală a perioadei de plasament specificată în certificatul/atestatul de la instituția parteneră atrage după sine restituirea integrală a grantului primit. Excepţie o fac cazurile speciale, de forță majoră (de exemplu, cazurile medicale) care sunt supuse atenţiei Biroului pentru Programe Comunitare al SNSPA și facultății, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Toate documentele medicale trebuie depuse în original. Dacă cererea studentului este aprobată de aceste două foruri de decizie se impune restituirea numai a părţii din ajutorul financiar corespunzătoare numărului de zile/luni neefectuate.

-- -- -- --

Contact Erasmus+

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la adresa monica.stroe@politice.ro.

 

Biroul Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro

Biroul Erasmus+ SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus