Mobilități Erasmus de Studiu - Noiembrie 2017

Mobilități Erasmus de Studiu (selecție noiembrie 2017)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Studenții Facultății de Științe Politice pot beneficia în această sesiune de mobilități cu o durată de minim 3 luni și maxim 5 luni.

 

CALENDAR CONCURS

Sesiune de informare cu privire la mobilitățile de studiu: 23 octombrie 14.00, biroul 703

Depunerea dosarelor: 31 octombrie 15.00-17.00; 1 noiembrie 15.00-17.00, biroul 703

Examinare limba engleză / limba franceză: 1-6 noiembrie (data si ora vor fi comunicate via email candidaților care și-au depus dosarul de concurs).

Desfășurare interviu: 6 noiembrie 13.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).

 

 1. Criterii de eligibilitate și performanță

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții în cadrul Facultății de Științe Politice în anul II, III licență și anul I, II master, învățământ la zi. Criteriu de performanță: studenții trebuie să fie integraliști în momentul înscrierii la concurs, cu media pe ultimul an universitar este cel puțin 8,00 (in cazul studenților înmatriculați în octombrie 2017 se ia in considerare media de admitere, care trebuie să fie minim 8,00).
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA, cu acordul profesorului coordonator (conducătorul științific). Profesorul coordonator trebuie să fie cadru didactic titular în cadrul Facultății de Științe Politice (doctoranzii al căror coordonator este cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Relații Internaționale sunt rugați să se adreseze coordonatorului Erasmus DRI). Criteriu de performanță: doctoranzii trebuie să fie la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand și să se afle în cadrul duratei oficiale de 3 ani a studiilor doctorale.

Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat). Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.


 1. Înscriere şi selecţie

Procedura de înscriere şi selecţie constă în depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde:

 • Cerere de înscriere cu evidenţierea opţiunilor de mobilitate (locul, domeniul de studiu și semestrul pentru care candidați). DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE
 • Pentru studenți: adeverinţă de la secretariat care să ateste că studentul este integralist şi să precizeze media ultimului an universitar. Pentru doctoranzi: o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare plus acordul scris al conducătorului științific pentru efectuarea mobilității.
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de maxim 1 pagină – redactată în limba engleză sau în limba universității-gazdă. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie redactarea scrisorii de motivație în limba franceză, respectiv germană;
 • Proiect de cercetare, redactat în limba română, care să detalieze obiectivele academice concrete / programul de studiu vizat de candidat în mobilitate și rezultatele așteptate (maxim 1 pagină);
 • Atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă sau a limbii engleze (atestatul poate fi emis de un centru de testare lingvistică). Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă franceză (pentru mobilități în Franța sau Belgia) sau engleză (pentru celelalte destinații) cu profesoarele de limbi străine ale FSP. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie cunoașterea limbii franceze, respectiv germane.

Dosarul se va depune pe data de 31 octombrie 15.00-17.00; 1 noiembrie 15.00-17.00, biroul 703 (Lect. Monica Stroe).

Interviul

Interviul se va desfășura pe data de 6 noiembrie 13.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).

 

Criterii de selecție

 

Studenții vor fi evaluați în funcție de calitatea proiectului de cercetare, legătura dintre programul academic al universității partenere și profilul profesional al candidatului, motivația alegerii stagiului, cunoașterea limbii de studiu, performanțele anterioare legate de alte mobilități Erasmus pentru care candidatul a fost selectat. Pentru candidați de nivel egal, departajarea se va face în funcție de media ultimului an universitar încheiat.

 

Comunicarea rezultatelor

 

Rezultatele vor fi afișate la avizierul de la secretariat și comunicate pe email candidaților în termen de trei zile lucrătoare de la data interviului. În termen de maxim o săptămână de la data comunicării rezultatelor, candidații trebuie să confirme pe email ocuparea locului pentru care au fost selectați.


 

 1. Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru studiu este de:

 • 500 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;
 • 450 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Grantul ERASMUS nu acoperă cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară. Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

 

-- -- -- --

Contact Erasmus+

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la monica.stroe@politice.ro.

 

Biroul Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro

Biroul Erasmus+ SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus